Έργα – Εμπειρία

Η ομάδα εργασίας της Codex

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν Διοικητικοί Επιστήμονες, Πληροφορικοί, Οικονομολόγοι, Κοινωνικοί Επιστήμονες, Μηχανικοί, διαμορφώνοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση των επιχειρησιακών πεδίων.