Αξιολόγηση Δημόσιων Επενδύσεων & Έργων

Οι Δημόσιες Επενδύσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Μέσω των στοχευμένων δημοσίων επενδύσεων σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας είναι δυνατόν να ενισχυθεί και να τονωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Αξιολόγηση Δημόσιων Επενδύσεων & Έργων

Με τη Μέθοδο της “Κοινωνικοοικονομική Ανάλυσης” και την χρήση σκιωδών τιμών των εξωτερικών επιδράσεων, προβλήθηκαν όλες διαστάσεις, των ωφελειών, αλλά και των μειονεκτημάτων των ενναλακτικών μεθόδων αποκομιδής απορριμμάτων, για την λήψη αποφάσεων από την Δημοτική Αρχή. Η εργασία περιλάμβανε:

  • Ανάλυση Κόστους- Οφελών (benefit – cost analysis ή cost – benefit analysis).
  • Προβολή όλων των διαστάσεων (θετικών αρνητικών) για λήψη ορθολογικών αποφάσεων από την Δημοτική Αρχή.
  • Ανίχνευση και προβολή των Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων.