Μελέτες Συστημάτων Ποιότητας – ISO 9001:2015

Τα συστήματα ποιότητας και οι τεχνικές προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) αποτελούν βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρησιακής βιωσιμότητας καθώς και την διατήρηση υψηλών προδιαγραφών-standards-των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων για κάθε επιχείρηση και οργανισμό.

Μελέτες Συστημάτων Ποιότητας – ISO 9001:2015

Η Ομάδα εργασίας της CODEX υλοποίησε την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των συστημάτων ποιότητας για μια σειρά πελάτων τόσο του ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου τομέα. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό, εφαρμογή συστημάτων ποιότητας & πιστοποίησης, βάσει των διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων

  • ISO 9001: 2015 – Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ποιότητας
  • HACCP -Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • ISO 27001 – Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών
  • ISO 14001 -Περιβαντολογική Διαχείριση