Μοντελοποίηση Διαδικασιών

H καταγραφή των Διαδικασιών και Λειτουργιών με την χρήση Τεχνικών Μοντελοποίησης (Business Process Modeling) αποτελεί μια κρίσιμη επιχειρησιακή αναγκαιότητα προκείμενου επιχειρήσεις και οργανισμοί να αξιολογήσουν την λειτουργική και οικονομική αποτελεσματικότητα τους .

Μοντελοποίηση Διαδικασιών

Στο τομέα της «Διοικητικής Επιστήμης», η ομάδα εργασίας της CODEX επεξεργάζεται θέματα Επιχειρησιακής Μοντελοποίησης (Business Process Modeling) με γραφική αναπαράσταση των επιχειρησιακών διεργασιών ( WorkFlowChart) προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες. Οι υπηρεσίες αφορούν:

  • Εφαρμογή Σύγχρονων Τεχνικών Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language και το Notation).
  • Βελτίωση Ελέγχου (Control) μέσα από την « Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση» (“Business Process Modeling Improves Administrative Control”).
  • Απεικόνιση των διαδικασιών για την Διοίκηση αλλαγών- Change Management- και τον ανασχεδιασμό λειτουργιών.