Οικονομοτεχνική & Χρηματοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας

Σκοπός της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, ήταν ο προσδιορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης η διαπίστωση της βιωσιμότητας και ο επικερδής χαρακτήρας σε βάθος χρόνου.

Ο σπουδαιότερος σκοπός της ανάλυσης είναι η εκτίμηση των βασικών τάσεων όπως αυτά εκτιμιόνται διαχρονικά προβάλλοντας την μελλοντικής τους εξέλιξη συνάντησή των σημερινών δεδομένων.

Οικονομοτεχνική & Χρηματοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας

Εκπόνησή οικονομοτεχνική μελέτης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του τηλεοπτικού καναλιού ύψους 2εκ ευρώ. Η μελέτη περιλάμβανε εκτίμηση της χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης συναρτήσει του επιχειρησιακού σχεδίου ενώ προβλήθηκε η ανάλυση χρηματοροών, καθώς η εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον προσδιοριστήκαν οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες.

  • Δείκτες Αποδοτικότητας.
  • Δείκτης Ρευστότητας.
  • Δείκτες εξυπηρέτησης Χρέους.
  • Δείκτες Αποτελεσματικότητας.