Σχεδιασμός & Λήψη Αποφάσεων (decision Making) με χρήση Καινοτόμων εργαλείων G.I.S

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία χαρτών, έντυπων ή ηλεκτρονικών, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παραπάνω διαδικασιών με την δημιουργία διαδραστικών (interactive) εφαρμογών.
Tο σύνολο των περιγραφόμενών αναφορών αποτελούν ένα πλέγμα, ανάλυσης, διαχείρισης και συσχετισμού δεδομένων για την υποστήριξη λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων.

Σχεδιασμός  & Λήψη Αποφάσεων – (DecisionMaking) με χρήση Καινοτόμων εργαλείων – Geographic Information System (G.IS.)

Η συλλογή και προβολή σειράς δεδομένων (κοινωνικοοικονομικών, εμπορικών, σημείων πωλήσεων κοκ) στο γεωγραφικό χώρο αποτελεί μια σημαντική προεργασία για την λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Με την χρήση προβολής μέσω των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S) εκπονούμε:

  • Μελέτες & επεξεργασία κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων.
  • Προβολή & ανάλυση εκλογικών αποτελεσμάτων.
  • Συγκέντρωση και αποτύπωση χωροταξικών στοιχείων.
  • Απεικόνιση & ανασχεδιασμό σημείων πωλήσεων.