Δημόσιες Συμβάσεις & Ωρίμανση Έργων

Η CODEX, έχει προχωρήσει στην ταξινόμηση και ανάλυση του περιεχομένου των κυριότερων Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Το σύνολο των γνώσεων παρέχει ένα σφαιρικό πλαίσιό προσέγγισης προσφέροντας στους οργανισμούς την απαιτούμενη τεχνογνωσία και παρελκόμενα τεχνικά μέσα για την υποβοήθηση και ωρίμανση φακέλων και έργων για την ένταξη δράσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα.

Δημόσιες Συμβάσεις & Ωρίμανση Έργων

Η CODEX μελετά συστηματικά θέματα Δημοσιών Συμβάσεων, έργων &προμήθειων, διαμορφώνοντας λύσεις και στρατηγικές για τους δημόσιους φορείς προετοιμάζοντας τους κατάλληλά προς την ένταξη και υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων. Στην θεματική αυτή η Ομάδα Εργασίας της CODEX:

  • Aξιοποιεί το θεσμό των Προγραμματικών Συμβάσεων
  • Ενεργοποιεί Δίκτυο ειδικευμένων Τεχνικών συμβουλών
  • Επεξεργάζεται θέματα αναλύσεων Δημοσίων Συμβάσεων N. 4412/2016
  • Διαμορφώνει πλαίσιο συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα