Διοίκηση με Στόχους – Performance indicator – key performance indicator (KPI)

Με τις διατάξεις του Ν. 3230/2004 η Στοχοθεσία καθιερώθηκε στους δημόσιους Οργανισμούς.

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας βοηθά στον προσδιορισμό του βαθμού απόκλισης μεταξύ προγραμματισθέντων σκοπών και στόχων και των αποτελεσμάτων.

Βασικά Τεχνικά εργαλεία αποτελούν το Common Framework Assessments ( C.A.F) και η μεθοδολογία του Balance Scorecard.

Διοίκηση με Στόχους – Performance indicator – key performance indicator (KPI)

Η Στοχοθεσία – performance indicator or key performance indicator (KPI) – συνιστά μια διαδικασία καθορισμού σαφών επιδιώξεων – επιδόσεων από τη Διεύθυνση στο Τμήμα, καθώς και σε επίπεδο γραφείου για κάθε τμήμα και γραμμής παραγωγής. Στο πλαίσιο τις εργασίας καθορίζονται:

  • Περιγραφές θέσεων εργασίας – JobAnalysis
  • Η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου με σκοπό την μέτρηση και αποτύπωσης του έργου.
  • Oπροσδιορισμός στοχοθεσίας ανά ιεραρχικό επίπεδο (Διεύθυνση, Τμήμα).
  • Η Διαμόρφωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συμμέτοχης (participation) με στην τεχνική μέθοδο Bottom -up