Έρευνες Πεδίου – Συμπεριφορά Καταναλωτή

Η έρευνα διεξάγεται με την χρήση μοντέλων και τεχνικών πολυπαραγοντικής ανάλυσης μέσω τεχνικών Survey Monkey και ηλεκτρονικών εφαρμογών web & mobile applications.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με την χρήση στατιστικών πακέτων όπως το SPSS & MAXQDA.

Έρευνες Πεδίου- Συμπεριφορά Καταναλωτή

Η μέτρηση ικανοποίησης πελάτων, χρηστών υπηρεσιών, καθώς και η εκτίμηση συμπεριφοράς των καταναλωτών αποτελεί μια σημαντική διάσταση στην επιχειρησιακή λειτουργία για την λήψη αποφάσεων. Το “Βαρόμετρο” θέτει στο επίκεντρο μελέτης τον ίδιο τον πολίτη, τόσο με την ιδιότητα του καταναλωτή, όσο και του χρήστη υπηρεσιών.

Στην ουσία, το “Βαρόμετρό” αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξής των επιχειρήσεων και οργανισμών για την λήψη βελτιωτικών μέτρων προς αναβάθμιση παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Βασικές Διαστάσεις έρευνας αποτελούν:

  • Ο Βαθμός ικανοποίησης από την αγορά προϊόντων & την χρήση υπηρεσιών.
  • Η Εκτίμηση συμπεριφοράς καταναλωτή σε μορφές αγορών
  • Η Βαρύτητα διαστάσεων στην ικανοποίηση του πελάτη
  • Ο προσδιορισμός των παραγόντων – factors –στον καθορισμό καταναλωτικής συμπεριφοράς