Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου – Risk Assessment

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια προληπτική διαδικασία επισκόπησης και αντιμετώπισης των επιχειρησιακών κινδύνων (RiskAnalysis). Σκοπός των επισκοπήσεων είναι η χαρτογράφηση των κινδύνων και η ανάπτυξη τεχνικών και στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους.

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου – Risk Assessment

Στο πεδίο του Εσωτερικού Ελέγχου, η ομάδα εργασίας της CODEX αναπτύσσει, ολοκληρωμένες τεχνικές διαδικασίες και μεθοδολογίες (InternalControl) μέτρησης και αξιολόγησης της οργανωτικής και λειτουργικής απόδοσης των οργανισμών.
Οι τεχνικές περιλαμβάνουν:

  • Επισκόπηση, Ιεράρχηση και Ανάλυση των κινδύνων ( RiskAssessment)
  • Χαρτογράφηση ασφάλειας συστημάτων και συναλλαγών (ΙΤ Security)
  • Εγκυρότητα και συμμόρφωση Οικονομικών καταστάσεων (ΙinternalAudit)