Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ

Μέσω των περιγραφόμενων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, η εισαγωγή καινοτομιών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανταγωνιστικής εξωστρέφειας στην αγορά.

Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ

Με την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) προσδιορίζονται οι ανάγκες της επιχειρησιακής μονάδας στο κλαδικό τομέα δραστηριότητα της. Ειδικότερα μέσω του μελετητικού σχεδίου, χρηματοδοτείται η αγορά νέου εξοπλισμού καθώς και αναβάθμιση πληροφορικών συστημάτων. Βασικοί άξονες του επενδυτικού μοντέλου αποτελούν:

  • Η ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας και φήμης της επιχείρησης
  • Ο καθορισμός ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της επένδυσης
  • Ο επανασχεδισμός των επιχειρησιακών λειτουργιών (BPR)
  • Η ενίσχυση των socialmediaκαι δράσεων e-commerce