Ψηφιακά οργανογράμματα

Η μετάβαση σε ένα Ψηφιακό Εργασιακό Περιβάλλον (Digital Environment Workplace), αποτελεί βασική προτεραιότητα των σύγχρονών οργανισμών και επιχειρήσεων. Η διαδικασία μετάβασης απαιτεί οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή εργαζομένων, δομών αλλά και της επιχειρησιακής κουλτούρας.

Ψηφιακά οργανογράμματα

Η ψηφιακή μετάβαση των Οργανισμών, εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από την πλήρη ενεργοποίηση των πόρων, κάτω από την δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής με πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες).
Στο πλαίσιο η ομάδα εργασίας της CODEX:

  • Δημιουργεί Σύγχρονους Ψηφιακούς Οργανισμούς (Digital Structure).
  • Υποστηρίζει τους εργαζόμενους στην ψηφιακή Προσαρμογή (E-learning).
  • Ψηφιοποιεί την Διαδικασία επιλογής και στελέχωσης (Digital Recruitment).